Gebruiksvoorwaarden

WIE ZIJN WIJ

Deze site, www.mazakeu.be (‘Website’), is een site die beheerd wordt door Yamazaki Mazak UK Ltd.  Wij zijn een naamloze vennootschap die geregistreerd is in Engeland en Wales onder het bedrijfsnummer 01508951. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd te Badgeworth Drive, Worcester, WR4 9NF.

DOOR ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, AANVAARDT U DEZE VOORWAARDEN

Uw gebruik van de Website is onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door de Website te gebruiken, aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u onze Website niet gebruiken.


ONZE SITE IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR ZAKELIJKE GEBRUIKERS IN HET VERENIGD KONINKRIJK

Onze Website is gericht op mensen die in het Verenigd Koninkrijk verblijven en is uitsluitend bestemd voor zakelijk gebruik. Het is niet de bedoeling dat onze Website gebruikt wordt door consumenten. Wij beweren niet dat de inhoud die beschikbaar is op of via onze Website geschikt is voor gebruik of beschikbaar is in andere locaties.

HOE MAG U MATERIAAL OP ONZE WEBSITE GEBRUIKEN

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele-eigendomsrechten op onze Website en voor de materialen die erop gepubliceerd zijn.  Deze werken worden wereldwijd beschermd door auteursrechtwetgevingen en -verdragen. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden.
U mag passages uit om het even welke pagina(’s) voor persoonlijk gebruik downloaden van onze site en u mag anderen binnen uw organisatie wijzen op inhoud die op onze Website gepost is.
U mag kopieën van materialen die u afgedrukt of gedownload hebt op geen enkele manier aanpassen en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of eventuele graphics los van de vergezellende tekst gebruiken.
Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van inhoud op onze Website moet te allen tijde erkend worden.
U mag geen enkel deel van de inhoud op onze Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers.

Tenzij anders vermeld, zijn de handelsmerken, logo’s en servicemerken (samen de ‘Handelsmerken’) die weergegeven worden op de Website het eigendom van Yamazaki Mazak UK Ltd of zijn gelieerde ondernemingen. Niets op deze site mag worden beschouwd als een licentie of recht om een Handelsmerk dat weergegeven wordt op de Website te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming, of die van gelieerde ondernemingen of derden die eigenaar zijn van eventuele Handelsmerken die weergegeven worden op de Website. Misbruik van Handelsmerken die weergegeven worden op de Website of van eender welke andere inhoud op de Website, behalve zoals bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, is strikt verboden.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN EVENMIN MAG U DEZE INTRODUCEREN

Wij garanderen niet dat onze Website veilig of vrij van bugs of virussen is.
U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw IT-infrastructuur, computerprogramma’s en platform om toegang te krijgen tot onze Website. U dient uw eigen antivirussoftware te gebruiken.
U mag onze Website niet misbruiken door het bewust introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of andere kwaadaardige of technologisch schadelijke materialen. U mag niet pogen om op een ongemachtigde manier toegang te krijgen tot onze Website, de server waarop onze Website opgeslagen is of om het even welke server, computer of database die verbonden is met onze Website. U mag onze Website niet aanvallen middels een al dan niet verspreide dienstverstoringsaanval. Wanneer u een inbreuk pleegt op deze bepaling, begaat u een misdrijf onder de Britse Computer Misuse Act 1990. Dergelijke inbreuken worden steeds aangegeven bij de relevante ordehandhavingsdiensten, en wij werken dan ook samen met die diensten door uw identiteit aan hen vrij te geven. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk.

KOPPELEN NAAR ONZE WEBSITE

Het is verboden om eender welke inhoud afkomstig van deze Website of eventuele aangepaste versies ervan door te sturen zonder onze uitdrukkelijke geschreven toestemming.  
Het is toegestaan te koppelen naar onze startpagina, op voorwaarde dat dit op een eerlijke en wettelijke manier gebeurt en onze reputatie geen schade berokkent of er misbruik van maakt.  Het is echter niet toegestaan een koppeling in te stellen zodat er een samenwerking, goedkeuring of bekrachtiging met of door ons gesuggereerd wordt terwijl dit niet het geval is.
Het is niet toegestaan een koppeling naar onze Website in te stellen op een site die niet uw eigendom is.
Onze Website mag niet gekadreerd worden op een andere site, noch is het toegestaan een koppeling in te stellen naar een ander deel van onze Website dan de startpagina.
Wij behouden ons het recht voor om de koppelingstoestemming zonder kennisgeving in te trekken.
Als u op een andere manier wilt koppelen naar of gebruik wilt maken van inhoud op onze Website, gelieve dan contact op te nemen met websupport@mazak.co.uk

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBSITES WAARNAAR WIJ KOPPELEN

Deze Website kan koppelingen bevatten naar andere sites en middelen die verstrekt worden door derden. Deze koppelingen worden u enkel informatief verstrekt. Dergelijke gekoppelde sites worden niet door ons gecontroleerd en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele gekoppelde sites of koppelingen die aanwezig zijn op een gekoppelde site. De insluiting van een koppeling betekent niet dat wij de site goedkeuren.

RECHTEN DIE U ONS VERSTREKT OM MATERIAAL DAT U UPLOADT TE GEBRUIKEN

Alle informatie die u doorstuurt naar de Website (behalve persoonlijke informatie die opgenomen is onder de Privacyverklaring), inclusief vragen, opmerkingen, suggesties enz., is niet-vertrouwelijk en zal ook als dusdanig worden behandeld. Wat dergelijke informatie betreft, zijn wij door geen enkele verplichting gebonden en zijn wij vrij deze zonder beperking te reproduceren, gebruiken, onthullen en verspreiden. Wij zijn vrij ideeën, concepten, knowhow of technieken die in dergelijke informatie vervat zit voor eender welk doeleinde te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, fabriceren en vermarkten van producten waarin die informatie vervat zit.

VERLAAT U NIET OP DE INFORMATIE DIE OP DEZE SITE WORDT VERMELD

Deze Website werd voornamelijk opgesteld voor onze verdelers en (potentiële) zakelijke klanten. Mogelijk zijn niet alle producten of diensten waarnaar wordt verwezen beschikbaar, en wij kunnen de producten en diensten die op deze Website beschreven worden te allen tijde wijzigen. Hoewel wij redelijke inspanningen doen om de informatie op onze site bij te werken, bieden wij geen garanties of waarborgen, expliciet dan wel impliciet, dat de inhoud op onze site correct, volledig of up-to-date is. Neem contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van Yamazaki Mazak UK Ltd voor u vertrouwt op productinformatie die u op deze Website hebt gevonden.
De informatie op deze Website wordt uitsluitend wat algemene informatie betreft ‘voetstoots’ verstrekt, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET DAN WEL IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. De informatie mag niet beschouwd worden als advies waarop u dient te vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies vragen voor u al dan niet acties onderneemt op basis van de inhoud op onze site. Noch wij, noch onze vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor fouten of weglatingen op deze Website

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR U GELEDEN VERLIES OF SCHADE

Waar dit onwettig is, sluiten wij onze aansprakelijkheid tegenover u op geen enkele manier uit, noch beperken wij deze. Dit omvat aansprakelijkheid voor sterfte of persoonlijke letsels die het gevolg zijn van onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers, en voor fraude of bedrieglijke onjuiste voorstelling.
Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zullen van toepassing zijn voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit het aan u leveren van eventuele producten. Deze worden vermeld in onze op dat moment huidige en van kracht zijnde algemene leveringsvoorwaarden.
Wij sluiten alle geïmpliceerde voorwaarden, garanties, verklaringen of andere bepalingen die mogelijk van toepassing zijn op onze Website of inhoud op de Website uit.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor door u geleden verlies of schade, gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), inbreuk op een wettelijke verplichting of anders, ook als dit kon worden voorzien, die voortvloeit uit of verband houdt met:

  • het gebruik of onvermogen tot gebruiken van onze Website;
  • het gebruik of vertrouwen van eender welke inhoud die op onze Website wordt weergegeven.

Wij kunnen meer bepaald niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • derving van winst, verkoop, zakelijke activiteit of opbrengst;
  • bedrijfsonderbrekingen;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke opportuniteiten, clientèle of reputatie;
  • eender welke indirecte of gevolgverlies of -schade.

WIJ KUNNEN ONZE WEBSITE OPSCHORTEN OF BEËINDIGEN.

Onze Website wordt gratis ter beschikking gesteld.
Wij garanderen niet dat onze Website of eender welke inhoud erop steeds beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze volledige Website of een deel ervan wegens zakelijke en operationele redenen opschorten, beëindigen of beperken.
U bent ervoor verantwoordelijk dat alle personen die onze Website via uw internetverbinding gebruiken op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke algemene voorwaarden, en dat zij deze naleven.

WIJ KUNNEN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANPASSEN

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen door deze post te updaten. Telkens wanneer u de Website bezoekt, dient u deze pagina te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de op dat moment geldende voorwaarden.

WIJ KUNNEN ONZE WEBSITE AANPASSEN

Wij kunnen onze Website van tijd tot tijd updaten en wijzigen om wijzigingen aan onze producten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten weer te geven.

ONS PRIVACYBELEID KAN OOK VAN TOEPASSING ZIJN OP UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw gebruik van onze Website. Het Privacybeleid omvat de voorwaarden waaraan wij persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u ons bezorgt, verwerken. Door onze Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze verwerking en verklaart u dat alle gegevens die u ons bezorgt correct zijn.

NATIONALE WETGEVING DIE VAN TOEPASSING IS IN GEVAL VAN GESCHILLEN

Deze gebruiksvoorwaarden en het onderwerp en de structuur ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) zijn onderworpen aan het Engelse recht. Wij gaan beiden akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.
Om contact met ons op te nemen, kunt u e-mailen naar websupport@mazak.co.uk
Bedankt voor uw bezoek aan onze site.